Projekt OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0009

OPVK Logo hlavička

Název projektu

Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu - spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: Partnerství a sítě

 

Zahájení realizace: 1.6.2011

Ukončení realizace: 31.5.2014

Podpora poskytována z OPVK: 9 441 778,66 Kč

 

Realizátor projektu: Medical Healthcom spol. s r.o.

Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Spolupracující instituce: Západočeská univerzita v Plzni

 

Shrnutí výsledků projektu: zde

Kontext projektu

Aby experimentální práce o fyziologii lidského hlasu měla smysl, je nutné ověřovat výsledky experimentu v praxi, k čemuž je nezbytná spolupráce a partnerství mezi výzkumným pracovištěm (specializovaným pracovištěm zabývajícím se problematikou hlasu, tvořením hlasu, výzkumem rezonančních prostor lidského hlasu, atd.) a pracovištěm, které přímo zavádí teoretické poznatky do praxe (Medical Healthcom spol. s r.o.). Konkrétním příkladem je zavedení videokymografické vyšetřovací techniky, která byla vyvinuta pracovníkem Oddělení biofyziky Univerzity Palackého v Olomouci a v každodenní praxi je ověřována (jak na skupině zdravých, tak nemocných pacientů Medical Healthcom spol. s r.o.).

Cílem projektu bylo zkvalitnit a rozšířit spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aplikované praxe v oblasti lidského hlasu. Propojit a navázat dlouhodobou spolupráci mezi:
1. subjekty zabývajícími se výzkumem produkce lidského hlasu
2. subjekty zabývajícími se diagnostikou, terapií a rehabilitací hlasových poruch
3. subjekty zabývajícími se výukou VŠ studentů pedagogických směrů
4. subjekty zabývajícími se vzděláváním akademických pracovníků

Projekt umožnil plynulý přenos výsledků výzkumu do praxe specializovaného zdravotnického zařízení, přenos výsledků do pedagogické výchovy a zpět na pracoviště vysokoškolského základního výzkumu.

 

Cílová skupina

 • 8 akademických pracovníků a doktorandů Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o specializovanou skupinu odborníků, kteří vyučující v bakalářských a magisterských oborech a pracují na výzkumných úkolech v oblasti produkce lidského hlasu.
 • 5 akademických pracovníků Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o specializovanou skupinu odborníků vyučujících v bakalářských a magisterských oborech a pracujících na výzkumných úkolech: A) v oblasti edukace a diagnostiky hlasu, B) v oblasti komunikačních dovedností.
 • 100 VŠ studentů Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se zejména o studenty následujících oborů: Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů, Hudba se zaměřením na vzdělávání. Obory připravují studenty na pedagogickou praxi, která nárokuje profesionální hlasový výkon.

 

Hlavní aktivity projektu

 1. Odborné stáže
 2. Zahraniční odborné stáže - krátkodobé
 3. Tematické workshopy
 4. Mezinárodní konference
 5. Odborná diskuzní fóra
 6. Zahraniční odborné stáže – střednědobé

 

Kontaktní osoba projektu

Ing. Hana Vošahlíková
tel. 606 674 838
e-mail: hana.vosahlikova@hlasovecentrum.cz

 

Realizační tým

 • Prim. MUDr. Jitka Vydrová (odborný manažerka a garant projektových aktivit)
 • PhDr. Ludmila Jarošová (manažerka projektu)
 • Ing. Hana Vošahlíková (finanční manažerka)
 • RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D. (mezinárodní expert a vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci)
 • Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (vědecký pracovník pedagogických oborů)

Duben 2014

Odborná stáž na specializovaném pracovišti Medical University of Vienna - Department of Otorhinolaryngology, Division of Phoniatrics-Logopedics, Vídeň, Rakousko

Stáž byla určena pro akademického pracovníka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem stáže bylo získat nové informace a navázat  spolupráci pro řešení problému diplofonie - speciálnímu typu chraptivosti, která provází některé pacienty trpící hlasovou poruchou a jejíž podstata není zcela objasněna.

 

Květen 2014

Odborné stáže na specializovaném pracovišti University of Vienna - Department of Cognitive Biology, Vídeň, Rakousko

Stáž je určena pro akademického pracovníka a doktorandy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem stáží rozšíření spolupráce s tímto pracovištěm. Speciálním tématem bude analýza záznamů pořízených doktorandem Mgr. V. Hampalou během jeho předchozí střednědobé stáže na tomto pracovišti.

 

Březen 2014

Odborné diskuzní fórum zaměřené na téma význam hlasové pedagogiky

Smyslem Odborného diskusního fóra bylo stanovení principů a podmínek další dlouhodobé spolupráce se zaměřením na přípravu nových společných projektů, jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti praktické a vzdělávací. Reprezentanti zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o., reprezentanti z Univerzity Palackého v Olomouci a akademičtí pracovníci a studenti Západočeské univerzity v Plzni diskutovali aktuální témata z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lidského hlasu. Součástí Odborného diskusního fóra bylo rovněž  vyhodnocení spolupráce za předchozí období a stanovení priorit a dalšího rozvoje spolupráce.

Termín: 18. 3. 2014

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Únor 2014

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti budou využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 10. - 12. 2. 2014

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámí s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti budou využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 24. - 26. 2. 2014

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Leden 2014

Odborná stáž doktoranda Přírodovědecké fakulty UPOL  Mgr. Víta Hampaly na specializovaném pracovišti Department of Cognitive Biology, Faculty of Life Sciences, University of Vienna, Vídeň, Rakousko

Termín a místo konání: 1. 1. – 31. 1. 2014

Cílem stáže byla účast doktoranda na experimenty s hemilaryngeálním uspořádáním aparatury, které navrhl na pracovišti Přírodovědecké fakulty UPOL. Přípravy pro zprovoznění aparatury umožní praktické zkušeností s prací s hemilarynxy. Získaná data byla analyzována a použita pro tvorbu publikací.

 

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámí s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti budou využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 20. - 22. 1. 2014

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Prosinec 2013

Odborná stáž doktoranda Přírodovědecké fakulty UPOL  Mgr. Víta Hampaly na specializovaném pracovišti Department of Cognitive Biology, Faculty of Life Sciences, University of Vienna, Vídeň, Rakousko

Termín a místo konání: 1. 12. – 31. 12. 2013

Cílem stáže byla aktivní účast doktoranda na experimentech s preparáty hrtanů a zapojení do týmu vědců s profesionálním přístupem k práci aplikovatelným na pracovišti Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Získaná data využil Mgr. Hampala pro svou publikační činnost.

 

Říjen 2013

Tematický workshop pro akademické pracovníky a studenty FPE ZČU ("Hlasová příprava budoucího učitele")

Termín: 8. 10. - 9. 10. 2013

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková Krystlíková

Workshop odborně garantovala prim. MUDr. Jitka Vydrová, Medical Healthcom

 

Odborná stáž na pracovišti Medical University of Vienna, Department of Otorhinolaryngology, Division of Phoniatrics-Logopedics, Vídeň, Rakousko

Termín a místo konání: 29. 10. – 31. 10. 2013

Stáž je určena pro akademického pracovníka a doktoranda Přírodovědecké fakulty UPOL.

Cílem stáže bylo získat praktické informace o aktuálních poznatcích v oblasti léčby a výzkumu poruch hlasu. Účastníci stáže se též zúčastnili odborného semináře a diskuse věnované problému diplofonie - speciálnímu typu chraptivosti, která provází některé pacienty trpící hlasovou poruchou a jejíž podstata není zcela objasněna. Smyslem stáže bylo též navázat kontakty s místními odborníky a získat poznatky o aktuálním stavu současně řešených projektů v oblasti diplofonie: vysokofrekvenční záznam a kymografická vyšetření a automatická obrazová analýza kmitání hlasivek.

 

Září 2013

Odborná stáž na specializovaném pracovišti University of Southern Denmark, Odense, Dánsko

Termín a místo konání: 16. 9. – 18. 9. 2013

Stáž je určena pro akademického pracovníka a doktorandaPřírodovědecké fakulty UPOL.

Cílem stáže bylo prakticky se seznámit s experimentální prací dr. Coena Elemanse, jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků na produkci zpěvu u ptáků. Mechanismus produkce zpěvu u ptáků vykazuje jak odlišnosti (zvuk je tvořen v syringu místo v hrtanu) tak značné podobnosti (zvuk vzniká mechanickým kmitáním membrán, které připomínají hlasivky člověka).

 

Odborná stáž na specializovaném pracovišti Danish Technical University (DTU), Lyngby, Dánsko

Termín a místo konání: 19. 9. 2013

Stáž je určena pro akademického pracovníka a doktorandy Přírodovědecké fakulty UPOL.

Cílem stáže bylo seznámit se s činnostmi a zázemím jedné z nejvýznamnějších světových univerzit v oblasti akustiky a vibrací. DTU blízce spolupracuje m.j. s firmou Briiel & Kjaer, což je jedna z nejvýznamnějších akustických firem světa. Účastníci stáží se prakticky seznámí s technickým zázemím univerzity, zejména se speciálními bezdozvukovými a dozvukovými místnostmi, které lze použít pro přesná akustická měření. Dále se seznámí s aktivitami na Univerzitě v Lundu, se kterou DTU úzce spolupracuje.

 

Odborná stáž ve firmě BrUel & Kjaer, Naerum, Dánsko

Termín a místo konání: 20. 9. 2013

Stáž je určena pro akademického pracovníka a doktoranda Přírodovědecké fakulty UPOL.

Cílem stáže bylo získat praktické informace o moderních technologiích pro měření zvuku, hlasu, hluku a zařízeních, které mohou poskytnout podrobnější pohled na mechanismus hlasové produkce. Stáž se zaměřila na získání přehledu o současných výrobcích a zaměření firmy BrUel & Kjaer.

 

Srpen 2013

Mezinárodní konference "Profesionální hlas"

Termín a místo konání: 20. 8. – 21. 8. 2013, Pražská konzervatoř

Smyslem Mezinárodní konference „Profesionální hlas“ byla výměna zkušeností a know-how v oblasti výzkumu a vývoje lidského hlasu v ČR a zahraničí. Klíčová témata mezinárodní konference: hlas jako důležitý pracovní nástroj pro uplatnění na trhu práce v 21. století a možnosti edukace, reedukace, diagnostiky, terapie a rehabilitace hlasových poruch. Konference byla odborným fórem pro interaktivní výměnu zkušeností a dovedností mezi českými a zahraničními špičkovými odborníky a českými vysokoškolskými studenty, akademickými pracovníky, vědci, pedagogy a lékaři. V rámci konference proběhly tématické workshopy zaměřené na vědu a hlas, medicínu a hlas, hlasovou pedagogiku mluvního hlasu a hlasovou pedagogiku zpěvního hlasu.

 

Červenec 2013

Odborná stáž na Medical University of Vienna, Rakousko (oddělení ORL)

Termín a místo konání: 11. 7. – 12. 7. 2013

Stáž je určena pro 2 doktorandy Přírodovědecké fakulty UPOL

Účelem stáže bylo seznámit se se specializovanými diagnostickými a terapeutickými činnostmi lékařů, foniatrů a logopedů na oddělení ORL, Medical University of Vienna. Účastníci stáže získali informace o  nejnovějších poznatcích z klinické praxe a o propojení výzkumné činnosti s klinickou praxí na vídeňské univerzitě.

 

Březen 2013

Odborné diskusní fórum č. 2 zaměřené na téma "Problematika hlasu v učitelské profesi"

Cílem tohoto diskusního fóra bylo vytvořit prostor pro odbornou diskuzi mezi reprezentanty specializovaného zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o., Katedry pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni a studenty bakalářských a magisterských učitelských oborů ZČU v Plzni a definovat klíčové oblasti vzhledem k aktuálním tématům souvisejícícm s výukou a výzkumnou činností na ZČU a v Medical Healthcom spol. s r.o.
Termín a místo konání: 19. března 2012, Západočeská univerzita v Plzni, Katedra pedagogiky FPE, Chodské nám.
Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová; MUDr. Jana Dubová; MUDr. Olga Bendová; RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Regina Szymiková; Jiřina Marková - Krystlíková

 

Únor 2013

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentujovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti budou využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.
Termín: 6. - 8. 2. 2013
Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková - Krystlíková

 

Leden 2013

Odborná stáž na Unvierzitě v Erlangenu, Německo

(Dept for Phoniatrics and Pedaudiology, Univ Hospital Erlangen, Bohlenplatz 21)

Termín: 14. 1. – 19. 1. 2013

Stáž je určena pro 2 doktorandy Přírodovědecké fakulty UPOL

Účelem stáže bylo aktivní účast doktorandů na experimentech s prasečími a lidskými hrtany, jejichž cílem bylo určit vliv supraglotických struktur a subglotického tlaku na akustické vlastnosti preparátů hrtanů. Dále možnost prohlédnout si další specializovaná pracoviště a laboratoře Univerzity v Erlangenu, například laboratoř pro přípravu a vývoj umělých hlasivek a také laboratoř pro výzkum aerodynamiky a akustiky supraglotického traktu.

fotodokumentace-staz-erlangen.jpg

 

Odborná stáž na Dept. of Cognitive Biology, Bioacoustics Laboratory, University of Vienna, Rakousko

Termín: 23.1. - 24. 1. 2013

Stáž odborně garantuje RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Účelem stáže bylo prodiskutovat nové výzkumné výsledky získané ve spolupráci s týmem prof. Dr. W.T.Fitche a C.Herbsta na Katedře kognitivní biologie (Department of Cognitive Biology, University of Vienna) a také získat informace o práci a výzkumu pracovního týmu prof. Dr. Berit Schneiderové na otorinolaryngologickém oddělení univerzitní kliniky ve Vídni (Division of Phoniatrics-Logopedics of the Department of Otorhinolaryngology, University Hospital of Vienna).

fotodokumentace-staz-viden.jpg

 

Listopad 2012

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti budou využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.
Termín: 12. - 14. 11. 2012
Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Říjen 2012

Workshop pro akademické pracovníky a studenty FPE ZČU ("Jak pečovat o hlas a rozvíjet kvalitu řečového projevu")

Termín: 9. - 10. 10. 2012
Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková – Krystlíková

 

Srpen 2012

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti byly využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 22. - 24. 8. 2012

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Červenec 2012

Odborná stáž na Oddělení foniatrie a audiologie, Univerzitní klinika v Erlangenu, Německo

Termín: 2.7. - 8.7.2012

Stáž je určena pro akademického pracovníka RNDr. Jana Švece, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Účelem stáže bylo osobní setkání s kolegy z Univerzitní kliniky v Erlangenu a seznámení se se specializovaným pracovištěm kliniky. Pracoviště v Erlangenu je momentálně jedním z nejvýznamnějších týmů na světě v oblasti experimentální a matematické analýzy kmitání hlasivek. Experimentální vybavení laboratoří má k dispozici nejmodernější přístroje, např. pro vysokofrekvenční videozáznam kmitání hlasivek, laserové a kontaktní snímače kmitání, vybavení pro sledování proudění vzduchu a tekutin při obtékání hlasivek (Particle Image Velocimetry), měřící přístroje pro viskoelastické vlastnosti materiálů.

 

Odborná stáž na Dept. of Cognitive Biology, Bioacoustics Laboratory, University of Vienna, Rakousko

Termín: 24.7. - 26.7.2012

Stáž odborně garantuje RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Účelem stáže bylo zejména prohloubení spolupráce 2 doktorandů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s kolegy dr. C. Herbstem a prof. T. Fitchem v oblasti experimentů s preparáty hrtanu, které umožňují získat nejpodrobnější informace o kmitání hlasivek a jejich závislosti na nejrůznějších fonačních parametrech. Výsledky testování subglotického traktu byly aplikovány při budování podobné laboratoře na Univerzitě Palackého v Olomouci. Předběžné experimenty slibují výsledky, ze kterých by mohla vzniknout v budoucnu společná publikace.

StazVidenCervenec2012.JPGStazVidenCervenec2012-2.jpg

 

Červen 2012

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámí s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti byly využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 6. - 8. 6. 2012

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

 

Březen 2012

Odborné diskusní fórum pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Smyslem Odborného diskusního fóra bylo setkávání reprezentantů zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o., reprezentantů z Univerzity Palackého v Olomouci, akademických pracovníků a studentů Západočeské univerzity v Plzni nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lidského hlasu. Součástí Odborného diskusního fóra bylo vyhodnocení spolupráce za předchozí období a stanovení priorit a dalšího rozvoje spolupráce.

Termín a místo konání: 5. března 2012, Západočeská univerzita v Plzni, Katedra hudební kultury

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová; MUDr. Jana Dubová; MUDr. Olga Bendová; RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Regina Szymiková; Jiřina Marková-Krystlíková

 

Leden 2012

Odborná stáž pro akademické pracovníky a studenty Pedagogické fakulty ZČU

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci a studenti se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti byly využity v rámci inovace výukových plánů Pedagogické fakulty ZČU.

Termín: 25. - 27. 1. 2012

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, MUDr. Olga Bendová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková - Krystlíková

 

Listopad 2011

Odborná stáž pro akademické pracovníky a postgraduální studenty UP OL

Obsah odborné stáže: principy tvoření hlasu, druhy a vlastnosti hlasu, vyšetřovací metody v oblasti hlasu, moderní diagnostické a terapeutické možnosti lékařské péče o hlas, možnosti vyšetření hlasového pole a jeho význam pro tvoření zdravého mluvního hlasu a diagnostika, léčba a hlasová reedukace osob postižených papillomatosou hrtanu

Termín: 1.11. - 3.11.2011

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Olga Bendová, MUDr. Jana Dubová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková – Krystlíková

Workshop odborně garantuje prim. MUDr. Jitka Vydrová, Medical Healthcom

 

Odborná stáž na Dept. of Neurobiology & Cognition, University of Vienna, Rakousko

Termín: 21.11. - 22.11. 2011

Stáž odborně garantuje RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Smyslem této stáže bylo seznámit 3 pracovníky (akademické pracovníky a doktorandy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) s nejnovějšími poznatky v oblasti moderních diagnostických a terapeutických technologií, prohloubení spolupráce s odborníky tohoto pracoviště a umožnění nových odb. kontaktů.

 

Říjen 2011

Workshop pro studenty FPE ZČU ("Hlasová příprava budoucích učitelů")

Termín: 12. 10. 2011 a 17. 10. 2011

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková-Krystlíková

Workshop odborně garantuje prim. MUDr. Jitka Vydrová, Medical Healthcom

 

Srpen 2011

Odborná stáž pro 5 akademických pracovníků Západočeské univerzity

Termín: 22. – 24. 8. 2011

Lektorský tým: prim. MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Jana Dubová, Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková – Krystlíková

Stáž odborně garantuje prim. MUDr. Jitka Vydrová, Medical Healthcom

Stáž akcentovala seznámení s prevencí hlasových poruch a získávání dovedností v hlasové výchově. Tato edukace má část dechovou, rezonanční a artikulační. Akademičtí pracovníci se seznámili s možnostmi výchovy zdravého hlasu a možnostmi nápravy hlasu poškozeného. Získané dovednosti a teoretické znalosti do výukových plánů Pedagogické fakulty.

 

Odborná stáž na pracovišti „Centre Hospitalier Universitaire“, Marseille, Francie

Termín: 30. 8. – 7. 9. 2011

Stáž odborně garantuje RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Smyslem této stáže bylo seznámit 6 účastníků (akademických pracovníků a vysokoškolských studentů) se současným světovým stavem vědomostí o lidském hlasu a setkat se s odborníky tohoto pracoviště, navázat nové odborné kontakty a dohodnout další formy spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání.

  Odborná stáž č. 1 na pracovišti Medical Healthcom byla určena pro akademické pracovníky Fakulty pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni.

img_01-resize.jpg

img_02-resize.jpg

img_03-resize.jpg

  Odborná stáž na Dept. of Neurobiology & Cognition, University of Vienna, Rakousko

viden_MG_0536.JPG

viden_MG_0514.JPG

viden_MG_0499.JPG

  Odborná stáž na pracovišti „Centre Hospitalier Universitaire“, Marseille, Francie

marseille_MG_9676R.jpg

marseille_P9010093.JPG

marseille_MG_9712R.jpg

 

mhc.pnguniverzita-palackeho.png