Projekt OPVK č. CZ.1.07/2.3.00/20.0057 v partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci

OPVK Logo hlavička

Název projektu

Rozvoj a internacionalizace biofyzikálního výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Zahájení realizace: 1.1.2012

Ukončení realizace: 31.12.2014

 

Realizátor projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Partneři projektu: Medical Healthcom spol. s r.o.; Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Cílem projektu byla podpora odborných kompetencí a internacionalizace biofyzikálního výzkumu tří progresivních výzkumných týmů oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky (KEF) PřF UP v Olomouci.

 

Zapojení partnera: nestátního zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o.

Tým „Lidský hlas a funkce hlasivek“ na KEF PřF UP, jehož vedoucím je RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.,  se věnuje výzkumu a vývoji metod pro zlepšení vyšetření a diagnostiky poruch lidského hlasu. Pro tento výzkum byla potřeba klinická data, která nelze získat na akademickém pracovišti realizátora projektu. Proto probíhala těsná spolupráce s klinickým pracovištěm, zabývajícím se diagnostikou a léčbou hlasových poruch. Pracoviště Medical Healthcom je v současnosti nejaktivnějším pracovištěm tohoto typu v ČR.

 

Tým partnera (prim. MUDr. Jitka Vydrová a MUDr. Jana Dubová) poskytoval klinické zázemí pro projekt. Prováděl vyšetřování hlasových profesionálů a pacientů s poruchami hlasu metodou videostroboskopie a videokymografie. Prováděl záznam hlasu a vyplnění standardního dotazníku monitorujícího hlasové potíže vnímané pacientem. Tyto nálezy byly anonymizovány a poté využívány výzkumným týmem oddělení biofyziky na KEF PřF UP. Nálezy byly využity pro vývoj nových metod zpracování, analýzy a diagnostiky kmitání hlasivek a porovnány s výsledky počítačových modelů kmitání hlasivek.

 

Výstupem spolupráce je vylepšení diagnostiky a léčby poruch hlasu na základě nových vědeckých poznatků, nové metody analýzy videokymografických záznamů a modely kmitání hlasivek, které odpovídají klinickým nálezům. Výsledky jsou zveřejňovány prostřednictvím společných prezentací na mezinárodních konferencích, publikací v časopisech a učebnicích.

 

Pracoviště Medical Healthcom hrálo rovněž důležitou roli při přípravě mítinku k Pan-evropské hlasové konferenci.

Duben 2014

Přednáška Hlasová příprava pro učitele

Přednáška pořádaná v rámci projektu OP VK s reg. číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0057 byla určená pro pedagogy a studenty KVU PF UJEP a byla zaměřená na hlasové poruchy, hlasovou typologii, diagnostické a terapeutické možnosti moderní lékařské péče o hlas, na základní principy hlasové hygieny apod. Účastníci přednášky se v neposlední řadě seznámili s prací s hlasovým polem, s možnostmi odstaňování technických chyb při tvoření hlasu, nacvičovali dechové techniky, zesílení hlasu v rezonanci apod.

Srpen 2013

Mezinárodní satelitní konference ke konferenci PEVOC 2013

Cílem Mezinárodní satelitní konference ke konferenci PEVOC 2013 pořádané v rámci projektu OP VK s reg. číslem CZ.1.07/2.3.00/20.0057 byla výměna vědecko pedagogických zkušeností a know how v produkci lidského hlasu v ČR a v zahraničí. Konference iniciovala odbornou platformu pro setkání odborníků, VŠ studentů a akademických pracovníků, lékařů, vědců a inženýrů technických oborů, kteří se specializují na různé aspekty problematiky lidského hlasu.

 univerzita-palackeho.pngmhc.png