Hlasová terapie a rehabilitace hlasových poruch

 • Mgr. Alexandra Vébrová
 • Ordinační hodiny: úterý a středa 14:00-18:00
 • K hlasové terapii je nutno se objednat
 • 45 min: 450,- Kč
 • 30 min: 300,- Kč

Hlasová terapie je souhrn specifických technik a cvičení, která mají za cíl úpravu hlasu do přijatelné kvality jak pro obecnou komunikaci, tak i pro účel zaměstnanosti.  Při této reedukaci vycházíme z anamnézy, tedy lékařské zprávy, která obsahuje sdělení, o jakou poruchu se jedná a jaká je její příčina.  Dále ze subjektivního hodnocení pacienta a pohovoru, při kterém zjišťujeme, jakým způsobem je hlas tvořený a jak objektivně působí.

Základem hlasové reedukace je navození správné dechové techniky, zapojení rezonančních prostor a aktivní artikulace.  Během cílených cvičení se snažíme tyto principy nejen vysvětlit, ale především docílit jejich praktického použití a zautomatizování. Vzhledem k osobnostním vlastnostem pacienta, věku, typu povolání a především k diagnóze využíváme v některých případech v naší hlasové terapii i speciální holistické (celostní) metody. Důležitá je vždy vzájemná důvěra a spolupráce pacienta s terapeutem.

 

Hlasová poradna pro transsexualismus (male to female nebo female to male)

 • K vyšetření je nutno se objednat
 • Provádíme komplexní laryngologické vyšetření: posouzení hlasového typu, návrhu konzervativní či chirurgické terapie pro získání vyšší polohy a barvy hlasu.
 • Vyšetření je částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (laryngoskopie, videokymografie)
 • Doplatek za vyšetření polohy mluvního hlasu a hlasového pole: 400,- Kč

Hlasová rehabilitace pro transsexualismus

 • Mgr. Bc. Klára Anna Jačková DiS.
 • K hlasové rehabilitaci je nutné se objednat.
 • K hlasové terapii je nutno se objednat
 • Vstupní vyšetření: 450,- Kč
 • Další hlasová terapie: 390,- Kč

Komplexní hlasová péče u transsexualismu MtF (male to female)

Lidský hlas je považován za nejdůležitější prostředek komunikace, a je také neodmyslitelnou součástí celkové transformace při změně pohlaví.

Cílem hlasové terapie transsexuálních žen je dosažení jejich přirozeného ženského hlasu. U transformace male to female obvykle nedochází vlivem hormonální léčby ke změně vnímání hlasu z mužského na ženský. Tento fakt je způsoben zejména neodpovídajícím stavem hlasového ústrojí a způsobem fonace. Hlasová terapie je v tomto případě zahájena již u jedinců s dokončenou mutací.

Hlas je možno ovlivnit jednak chirurgicky (kdy však dojde pouze ke zvýšení hlasové polohy a ne ke změně barvy hlasu) a jednak konzervativně hlasovou rehabilitací. Hlasovou rehabilitací je možno dosáhnout takového znění hlasu, který je okolím vnímán jako přirozeně ženský i bez chirurgického zásahu. Úspěšnost terapie a konečný výsledek však závisí i na dalších faktorech a vstupních předpokladech klientek (výchozí výška hlasu, fyzické/tělěsné dispozice, věk, muzikalita, motivace ad.). V některých případech je proto vhodné kombinovat chirurgické a konzervativní možnosti terapie.

Cílem terapie je jednak osvojení a zautomatizování správné hlasové techniky, ale také prevence hlasových poruch, zejména hyperkinetické fonace a zejména dosažení přiměřené výšky a barvy hlasu, která je vnímána jako přirozeně ženská. Nedílnou součástí hlasové terapie je také rozbor celkového projevu a komunikačních schopností, zahrnující verbální i nonverbální komunikaci.

Komplexní hlasová terapie probíhá vždy ve spolupráci hlasového terapeuta s dalšími odborníky (ORL lékaře, foniatra, příp. logopeda, fyzioterapeuta ad.).

 

Rehabilitace bránice u osob s mimojícnovými projevy refluxní choroby
 • Mgr. Bc. Klára Anna Jačková DiS.
 • K rehabilitaci je nutné se objednat.
 • Vstupní vyšetření: 500,- Kč